Klauzula informacyjna RODO

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPHU Welam, Kawiarnia „40” 95-039 Sokolniki Las, ul. Jagiellońska 16, Nip: 732 000 39 37

Dane kontaktowe Administratora:
adres: 95-039 Sokolniki Las, ul. Jagiellońska 16, tel.503 100 548
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Informacje ogólne.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

III. Definicje.
 
1. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem].

IV. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem transakcji zakupu biletu, np. zawarcie i realizacja umowy, proces reklamacyjny czy wystawienie faktury. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

2. W okresie epidemii, udostępnianie danych Sanepidowi w przypadku wykrycia zakażenia u któregoś z uczestników.
 
V. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

Kawiarnia „40”
przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane
z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia na bilety (pkt IV.1)j, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres email, numer telefonu i adres korespondencyjny. Podanie tych danych jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich nie podania Kawiarnia „40”nie będzie mógła przyjąć Twojego Zamówienia. W celach związanych z komunikacją (pkt IV.2 ) Kawiarnia „40” przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email . Podanie tych danych jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.
 
VI. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu kawiarnia „40” ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców 

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością kawiarni „40”

b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od kawiarni „40”informacji, które  mogą obejmować Twoje dane osobowe (w tym Powiatowa Stacja Sanepidu)

VII. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kawiarnia „40”
nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VIII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
 
1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach o których mowa w punkcie IV.1, będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi czyli do zakończenia koncertu, na który zostały zakupione bilety.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.2 będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od daty imprezy.


IX. Informacje o Twoich prawach.

1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

2. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

3. Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;

b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;

e. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

f. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
Kawiarnia „40” może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegóły kontaktu

Kawiarnia & Restauracja,
95-039 Sokolniki Las,
ul. Jagielońska 16
tel. 503 100 548 - imprezy artystyczne 
tel. 502 631 484 - uroczystości

Email: kawiarnia40@gmail.com
WWW: www.kawiarnia40.pl

Zastrzeżenia prawne

Informacje i dane zamieszczone na stronie są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

Powyższe informacje i dane nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia jakichkolwiek usług bądź sprzedaży, bądź jako zaproszenie do złożenia takiej oferty.